regulaminy i rodo
ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

Administratorem danych osobowych jest Centrum Tańca i Zabawy Twister z siedzibą: ul. Dolna 5, 91-463 Łódź. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: twister@twister.org.pl, formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem www.twister.org.pl, telefonicznie pod numerem +48 42  279 67 08 lub pisemnie na adres: ul. Dolna 5, 91-463 Łódź.
Treści marketingowe mogą być dostarczane w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o ofertach i dostępnych promocjach.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
Klientom przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Centrum Tańca i Zabawy Twister danych osobowych:
- prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
- prawo do sprostowania danych;
- prawo do usunięcia danych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe).

REGULAMIN SALI ZABAW W CENTRUM TAŃCA I ZABAWY "TWISTER"

1. Sala zabaw czynna jest w poniedziałek w godzinach 12:00-20:00, od wtorku to niedzieli w godzinach 10:00-20:00. Za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz pierwszych poniedziałków miesiąca.
2. Plac zabaw jest płatny. Koszt pobytu na terenie sali zabaw określony jest w cenniku.
3. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
4. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci od 1 do 12 roku życia. Dzieci poniżej 1 roku życia wchodzą na salę zabaw bezpłatnie.
5. Dzieci przebywają pod wyłączną opieką rodziców/opiekunów i pod ich stałym nadzorem.
6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę zabaw zdjąć obuwie. Wejście na plac możliwe jest tylko z skarpetkach lub w ochraniaczach na buty. Spowodowane jest to zachowaniem czystości na sali.
7. Rodzic/opiekun może bawić się z dzieckiem na sali zabaw, jednak zabrania się osobom dorosłym korzystać z takich elementów konstrukcji zabawowej jak: zjeżdżalnie, trampoliny, ruchome kładki i wiszące przeszkody.
8. Dzieci zobowiązane są do zdjęcia obuwia przed wejściem na salę zabaw. Istnieje możliwość zmiany obuwia na lekkie, domowe obuwie.
9. Wszyscy korzystający z sali zabaw zobowiązani są do zdjęcia łańcuszków, wisiorków, kolczyków oraz innych rzeczy mogących stanowić niebezpieczeństwo dla siebie i innych uczestników zabawy.
10. Z urządzeń sali zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący salę zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń sali zabaw.
11. W przypadku doznania podczas korzystania z sali zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze sali zabaw.
12. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z sali zabaw, wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
13. Prosimy nie pozostawiać rzeczy osobistych bez opieki. Na terenie placu zabaw dostępne są zamykane szafki (kluczyki dostępne są na recepcji placu).
14. Obsługa sali zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia kolejnego dziecka na salę, w sytuacji w której, większa niż aktualna liczba klientów na placu, zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu.
15. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów na salę zabaw. Konsumpcja możliwa jest tylko na terenie kawiarni przy stolikach.
16. Na całym terenie Centrum Tańca i Zabawy „Twister” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także wprowadzenia zwierząt.
17. Na sali zabaw zabrania się:
- wspinania po zewnętrznych ścianach i siatkach konstrukcji zabawowej
- wspinania po wewnętrznych ścianach konstrukcji, szczególnie z uwzględnieniem terenu wokół basenu z piłeczkami oraz dmuchanego zamku
- biegania po powierzchni nie przeznaczonej do zabawy np. paneli podłogowych
- skakania ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami
- wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy np. obszar za konstrukcją i za zamkiem dmuchanym
- niszczenia konstrukcji, zabawek i elementów wystroju
- popychania innych dzieci
- wynoszenia piłeczek z basenu
- jedzenia, żucia gum i picia podczas zabawy – grozi zadławieniem
- wnoszenia na teren sali zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu.
18. Prowadzący salę zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia sali zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.
19. Wszelkie nieprawidłowości oraz wątpliwości prosimy zgłaszać obsłudze sali podczas wizyty na sali.


REGULAMIN PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH (podpisywany przy wpłacie zadatku):

1. Rezerwacja przyjęcia będzie ważna od momentu wpłacenia zadatku.
2. Zadatek musi być wpłacony w dniu rezerwacji przyjęcia.
3. Minimalna liczba dzieci to 6, w przypadku mniejszej ilości opłata wynosi tak jak za 6 dzieci.
4. W przypadku przyjęcia bez poczęstunku opłata pobierana jest za faktyczną liczbę dzieci, która pojawiła się na urodzinach.
5. W przypadku przyjęcia z poczęstunkiem dla dzieci, opłata naliczana jest za zadeklarowaną liczbę dzieci.
6. Ostateczna liczba gości musi być podana 1 dzień przed planowanym przyjęciem.
7. Zmiana terminu przyjęcia możliwa jest do 3 dni przed przyjęciem.
8. Czas trwania przyjęcia to 2h z możliwością przedłużenia za dodatkową opłatą, jednak trzeba to określić w dniu wpłaty zadatku.
9. Rezygnacja z przyjęcia bez kosztów jest możliwa do 7 dni od daty przyjęcia. Zwrot zadatku możliwy jest za okazaniem paragonu. Po upływie 7 dni –50% zaliczki przepada na rzecz CTiZ „Twister”.
10. Zabrania się wnoszenia własnych kaw, herbat, termosów, czajników, napojów alkoholowych oraz gorących posiłków.
11. Rodzice jubilata oraz zaproszeni goście wchodzą na salę najwcześniej 15 min przed i opuszczają salę najpóźniej 15 min po zakończeniu imprezy. Istnieje możliwość przedłużenia urodzin według obowiązującego cennika.
12. Dzieci, RODZICE/OPIEKUNOWIE oraz inni Goście zobowiązani są do zdjęcia lub zmienienia obuwia lub zakup ochraniaczy przed wejściem do CTiZ „Twister”.
13. W CTiZ „Twister” obowiązuje ZAKAZ chodzenia boso. Dzieci oraz dorośli zobowiązani są chodzenia w skarpetkach.


REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI

1. Postanowienia ogólne

a) Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych i sportowych w Centrum Tańca i Zabawy „Twister” (zwanego dalej CTiZ „Twister”) jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez opiekuna uczestnika (rodzic, prawny opiekun) zajęć ruchowych.
b) Uczestnictwo w zajęciach oraz wykupienie karnetu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika i opiekunów uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
c) Zapisując się na zajęcia w CTiZ „Twister” opiekun jest świadom stanu zdrowia dziecka oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach dziecko bierze udział na odpowiedzialność rodzica/opiekuna.
d) Rzeczy wartościowe Uczestnik przynosi i zostawia w CTiZ „Twister” na własną odpowiedzialność. CTiZ "Twister" udostępnia Uczestnikom zajęć szatnie z przebieralniami oraz dostępem do zamykanych szafek.
e) Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w zajęciach tanecznych, sportowych i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez CTiZ „Twister” wyrażają zgodę na rejestrowanie i publikację materiałów ze swoim bądź dziecka wizerunkiem.

2. Szczegółowy warunki uczestnictwa

a) Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych i sportowych jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub karnetu i okazywanie go w recepcji, przed każdymi zajęciami. Nie okazanie karnetu jest równoznaczne z nie wpuszczeniem Uczestnika na zajęcia lub koniecznością wykupienia jednorazowego wejścia.
b) Każdy karnet jest imienny. Może z niego korzystać tylko osoba, na której imię i nazwisko został on zakupiony.
c) Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach, na które został wykupiony.
d) Każdy karnet ma datę, po upływie której traci ważność (nawet, jeżeli nie zostały wykorzystane wszystkie wejścia).
e) W razie nieobecności na zajęciach Uczestnik, który wykupił karnet ma prawo do odrobienia jednych zajęć na innej technice niż ta na którą karnet został wykupiony.
f) Nie można odrabiać zajęć na pierwszych zajęciach startującego kursu.
g) CTiZ "Twister" nie honoruje zwrotów karnetów.
h) W przypadku wykupienia jednorazowej wejściówki na zajęcia w ramach danego kursu CTiZ „Twister” nie gwarantuje wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które wykupiły karnet.
i) O rezerwacji miejsca na kursie decyduje kolejność zapisów.
j) Zapisu na kurs można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście w recepcji CTiZ „Twister”.
k) Przy wykupieniu karnetu na zajęcia taneczne i sportowe, uczestnik otrzymuje bezpłatne 30 minut pobytu na sali zabaw po każdych zajęciach. Na terenie sali zabaw obowiązuje jego odrębny regulamin.
l) Jeżeli ilość Uczestników wykupujących pełny karnet w grupie jest mniejsza niż 10 osób, CTiZ „Twister” zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokość opłat oraz terminu zajęć). W takim wypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot niewykorzystanej części wniesionej opłaty, w danym miesiącu.
ł) W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu minimum 5 dni przed jego rozpoczęciem osoba, która wniosła już opłatę za zajęcia otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o 10% opłaty manipulacyjnej. Jeśli rezygnacja z zajęć nastąpi po wyżej wymienionym terminie, a przed rozpoczęciem zajęć, zwracana jest kwota w wysokości 50% wniesionej opłaty. Rezygnacja po rozpoczęciu kursu lub nieobecność na zajęciach nie uprawnia do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty lub jej części.

3. Wysokość opłat

a) Wysokość opłat za zajęcia taneczne i sportowe podana jest w Cenniku CTiZ „Twister”.
b) Wysokość opłat może ulec zmianie.
c) Rabaty: sposób przyznawania rabatów opisany jest w Cenniku CTiZ „Twister”.

4. Zasady obowiązujące w obiekcie prowadzenia zajęć.

a) Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów mogących mieć kontakt z podłożeniem oraz nie pozostawia innych śladów).
b) W wyjątkowych przypadkach CTiZ „Twister” ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Taka informacja będzie dostępna na stronie internetowej www.twister.org.pl, w recepcji lub dostarczona do rodziców/opiekunów osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
c) O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywać się będą zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników kursów w CTiZ „Twister”.
d) Nagrywanie filmów i robienie zdjęć w CTiZ „Twister” bez zgody dyrekcji jest zabronione.
e) Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

facebook